KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Regulamin kursu

Regulamin Kursu BOMIS® pt.  Jak pełnić funkcję biegłego sądowego?

Edycja III/2024 
 
1. Organizatorem Kursu jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek, NIP 9680394125, ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl.

2. Celem Kursu jest systematyzacja wiedzy na temat funkcji biegłego sądowego pełnionej przez przedstawicieli różnych profesji i dyscyplin nauki, a zwłaszcza rzeczoznawców majątkowych, rzeczoznawców ds. szacowania wartości środków i megaukładów technicznych, rzeczoznawców finansowych i inne osoby będące na listach biegłych, rozważające uzyskanie wpisu na listę sądową lub pełniących funkcję biegłego ad hoc.

3. Program Kursu w III Edycji 2024 realizowany jest wyłącznie w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji elektronicznej udostępniane przez organizatora Kursu. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia z przeglądarką internetową i mikrofonem oraz kamerą.  

4. Program Kurs składa się z 5 szkoleń. Po ich zrealizowaniu uczestnik otrzymuje Dyplom potwierdzający ukończenie Kursu. 

5. Ramy czasowe kursu: od 09 maja do 13 czerwca 2024 r.

6. Realizacja programu Kursu wymaga osobistej obecności uczestnika na wszystkich z niżej wymienionych szkoleniach w wyznaczonych w góry terminach: 
Tematy szkoleń::
6.1. Biegły jako konsultant i  opiniodawca w relacji z sądem
6.2. Dowód z opinii biegłego - szansa na sukces czy zagrożenie dla pełnomocnika
6.3. Biegły w postępowaniu przygotowawczym - organ pomocniczy dla prokuratora
6.4. Biegły – w rzeczy samej….
6.5. Buchalteria i negocjacje w pracy biegłego

7. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi: 2 560 [dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt] zł netto + 23% VAT i jest wnoszona jednorazowo w terminie  do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu na podstawie otrzymanego dokumentu pro forma.

8. Nieobecność na zajęciach nie uzasadnia oczekiwania zwrotu zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, sytuacja uczestnika Kursu rozpatrywana będzie indywidualnie, by znaleźć polubowne rozwiązanie.   

9. Regulamin obowiązuje do 13 czerwca 2024 r.