KURS DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Kurs rekomendowany jest szczególnie specjalistom w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych, przedsiębiorstw, nieruchomości, a także wycen finansowych; biegłym wpisanym na listy sądów okręgowych, kandydatom na biegłych i potencjalnym biegłym ad hoc.
 
Na Kurs składa się  5 szkoleń tematycznych, realizowanych w formie zdalnej – live onlie.

Cel kursu: podniesienie jakości pracy osób posiadających wiedzę specjalną, której odbiorcami są przede wszystkim prokuratorzy, sędziowie, pełnomocnicy stron procesowych.

Wykładowcy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, biegli sądowi, reprezentanci biegłego instytucjonalnego.  
 
Forma zajęć: wykłady, prezentacje przykładów, dyskusja – live online.
 
Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom ukończenia kursu. 

Posiadanie wiedzy specjalnej to sine qua non pełnienia funkcji biegłego. Jednak sama wiedza nie wystarcza. Trzeba umieć ją stosować i prezentować na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Konfrontacja oczekiwań, wyobrażeń i formalnych obwarowań instytucji zlecających opinie z faktycznymi możliwościami osób podejmujących się tego zadania skutkuje niekiedy obopólnym rozczarowaniem. Jak, będąc ekspert, który zostaje ustanowiony biegłym sądowym, porozumieć się z organami prowadzącymi sprawę, by po pierwsze – nie szkodzić, ale pomóc swoją wiedzą specjalną i umiejętnością jej przekazania w rozwikłaniu sprawy? Jak uzgadniać temat, zakres i sposób realizacji zadań przed wydaniem oficjalnego postanowienia o powołaniu biegłego? Jak korygować i uszczegóławiać zadania stawiane biegłym przez mocodawców, by ich wykonanie było realne nie tylko co do osobistych kompetencji biegłego, ale przede wszystkich istoty zadania czy stawianych pytań? Jak formułować opinię specjalistyczną, by była komunikatywna dla wszystkich stron postępowania, a jej autor postrzegany jako kompetentny, obiektywny i przestrzegający zasad etycznych? Po części odpowiedzi stanowią treść niniejszego kursu, po części zaś będziemy je formułować wspólnie: prowadzący wykłady [sędzia, prokurator, adwokat, biegły sądowy] i uczestnicy, by w rezultacie wypracować dobre praktyki rynkowe. 

 

 

Kurs dla biegłych sądowych